ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  66000

โทรศัพท์ 056-611130,056-615513 โทรสาร 056-611130

E-Mail : phichit@m-society.go.th

Website : http://www.phichit.m-society.go.th