Category Archives: ผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มในการยื่น ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มในการยื่น ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด >>>แนวทางการใช้แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด >>> สทส.01/1(เจ้าหน้าที่)

ดาวน์โหลด >>> สทส.01/1

ดาวน์โหลด >>>สทส.02/1

ดาวน์โหลด >>>สทส.02/2

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการยื่นรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด>>> ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

รายชื่อผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. มีสิทธิ์รับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีจังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. มีสิทธิ์รับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีจังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลด >>> รายชื่อผู้สูงอายุที่ตกเกณฑ์ใช้ในงบ59