Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่  23 มกราคม 2562 เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย

                   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึงขอเชิญชวนองค์กรของท่าน ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ โดยขอความร่วมมือส่งแบบเสนอโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทางอีเมล phichit@m-society.go.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 056-611130, 056-615513 เพื่อรวบรวมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อไป

เอกสารแนบ

 1. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 2. หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนฯ

 3. แบบเสนอโครงการฯ

 

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ ไฟล์ Word  <<<คลิก>>>

แบบเสนอครอบครัวร่มเย็น และ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

แบบเสนอรายชื่อครอบครัว

แบบเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

เอกสาร การขอรับเงินหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2560

แบบ สค. 01 ปี 2560 

แบบ สค. 03 ปี 2560 

แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ด้านสัมพันธภาพ 

แบบรายงาน ศพค. มฐ. 

ระเบียบเงินอุดหนุน สค. พ.ศ. 2555 

เหตุผลการพิจารณาเงินอุดหนุน 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

หนังสือ ที่ พจ0005/0296 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560 

แบบจัดเก็บ สคจ.2560 ส่วนที่2 สำหรับ อปท.  button_30

คู่มือ สคจ.ปี2560 ส่วนที่ 2 button_30