สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร

ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

พิจิตรเมืองปลอดภัย คนรุ่นใหม่เคารพกฎจราจร

 

หน้าแรก

  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดพิจิตร

  • พม.Poll